Trudno powiedzieć o właściwie skonfigurowanej i dobranej dla konkretnego konsumenta polisie ubezpieczeniowej, że mogłaby być nieopłacalna. Jednak kilka polis może stać się w budżecie domowym zauważalną pozycją. A rodzina to nie jest przecież zbiór przypadkowych jednostek. To instytucja, fundamentalna dla istnienia społeczeństwa komórka społeczna, a w wymiarze indywidualnym cały nasz świat. Jej szczególne potrzeby zasługują na zaspokajanie i w obszarze produktów ubezpieczeniowych zostało to zrobione. Korzystajmy więc i wybierzmy dobre ubezpieczenie rodzinne!

To będzie polisa indywidualna czy grupowa?

Ubezpieczenie rodzinne jest szczególnym rodzajem produktu. Jako że pozwala objąć ochroną więcej osób, można by w pierwszym odruchu sądzić, że to polisa grupowa. Wówczas jej atrakcyjna cena nie byłaby niczym niezwykłym. Jest jednak inaczej – w dalszym ciągu zachowuje ona cechy indywidualnej. Możemy więc, także dla poszczególnych współubezpieczonych modyfikować warunki. Zarówno zakres ochrony jak i sumę ubezpieczenia. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by w trakcie obowiązywania umowy dodawać kolejnych. Właśnie: jakich? 

Chcę nabyć ubezpieczenie rodzinne. Czyli kogo?

Ubezpieczenia na życie cechują się ogromną rozmaitością podejść do kreowania produktu i definicji poszczególnych zjawisk, zdarzeń, okoliczności. Również i rodzina nie jest pojęciem, które dla każdego będzie znaczyło dokładnie to samo. Przystępując do poszukiwania ofert musimy więc najpierw określić własne niedyskutowalne potrzeby. Teoretycznie tego typu polisy, a nie brakuje ich na rynku, pozwalają na bardzo wiele. Ubezpieczenie rodzinne może obejmować niekiedy nawet dziesięć osób. Lub odwrotnie, nawet dwójka bezdzietnych małżonków bez trudu znajdzie ofertę adresowaną także do siebie. Niekiedy jednak trzeba zwracać uwagę na szczegóły. Bywa, że jest to propozycja dla rodziny zdefiniowanej jako zbiór osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących jedno gospodarstwo domowe. 

Zasadniczo jednak bez kłopotu włączymy do polisy nie tylko współmałżonka i dzieci, ale i rodziców, teściów czy rodzeństwo. Ograniczenia? Oczywiście są. To przede wszystkim wiek w przypadku osób starszych. Niekiedy część ochrony – zwłaszcza np. na poważne zachorowanie – wygaśnie wcześniej niż inne elementy. Znajdziemy też limity wiekowe, do których można do takiej polisy przystąpić, a także wskazaną liczbę lat, po osiągnięciu której umowa musi wygasnąć. Ubezpieczyciel z reguły wystąpi jednak z propozycją indywidualnej kontynuacji na podstawie odrębnej.

Ubezpieczenie dla rodziny skrojone według potrzeb

Konstrukcja takiej polisy może być różna. Z reguły głównym ubezpieczonym jest jedna osoba. W takiej sytuacji powinien to być główny żywiciel rodziny, które niespodziewane odejście stanowić będzie największy ekonomiczny cios. Uzupełnieniem głównej umowy będą rozszerzenia dla niego, a także jego najbliższych. Często definiowane konkretnie jako przeznaczone dla współmałżonka bądź partnera nieformalnego, rodziców, dzieci. Tu warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o głównego ubezpieczonego, jego śmierć nie stanowi jedynego zagrożenia dla bytu rodziny. Poważne zachorowania, inwalidztwo, niezdolność do samodzielnej egzystencji to zagrożenia, które dobre ubezpieczenie rodzinne powinno obejmować.

Równie dobrze jednak umowa główna może mieć możliwość przekształcenia w obejmującą dwoje osób, bądź dołączenia do niej współubezpieczonego. Pozostałe dodatki z reguły mają taką samą postać i są już dostosowane do potrzeb, jakie wiążą się z ochroną ubezpieczeniową poszczególnych członków rodziny. Wysokie sumy ubezpieczenia w polisie na życie dostępne są więc dla głównych ubezpieczonych. Skromne rozszerzenie na życie dla dzieci, jeśli zostało w danym przypadku przygotowane, stanowi częściej podstawę dla innych umów, mających zapewniać pomoc w zakresie ochrony zdrowia. I to tam stosuje się odpowiednio wysokie SU mogące pokryć wysokie koszty zabiegów i innych świadczeń. Główną część oferty dla seniorów także stanowią rozmaite rozszerzenia medyczne. Produkty na życie cechujące się wysoką sumą ubezpieczenia na życie byłyby w tym wypadku zupełnie nieopłacalne. Zróżnicowane mogą być ponadto pakiety assistance (albo, w wypadku gdy dostępny jest jeden, zawierać różne usługi adresowane konkretnie do poszczególnych członków rodziny). 

Tylko ochrona czy także inwestycja?

Okres, w którym rodzinie potrzebne jest dobre ubezpieczenie, jest zwykle dość długi. To przede wszystkim czas potrzebny na to, aby najmłodsze pociechy zaczęły się usamodzielniać, będzie to więc minimum kilkanaście lat. Może to być też czas potrzebny na zapewnienie podstaw bytowych czy spłatę kredytu na mieszkanie. Z uwagi na to, że ubezpieczenie rodzinne stanowi długotrwałą ochronę, jest też znakomitą okazją do długoterminowego oszczędzania i gromadzenia środków na przyszłość. Niejednej ofercie towarzyszy więc możliwość zainwestowania w rozmaite papiery wartościowe, także w ramach IKE czy IKZE. Nie nie wszystkie opcje stanowią jednak propozycje dla każdego – jeśli nie mamy podstawowej wiedzy na temat inwestowania za pomocą takich narzędzi, stawiajmy na mniej ryzykowne rozwiązania. Dodatkowa składka na cel oszczędnościowy, podobnie jak każde kolejne rozszerzenie, podnosi całkowity koszt naszego ubezpieczenia. Najpierw ustalmy więc swoje możliwości i hierarchię potrzeb. 

Co proponują nam przykładowi ubezpieczyciele?

Niewątpliwie do najbardziej rozbudowanych produktów spośród polis rodzinnych należy Warta Dla Ciebie i Rodziny. Jeśli oprócz podstawowych wariantów weźmiemy pod uwagę towarzyszące im zakresy cen składek i sum ubezpieczenia, możemy tu mówić w sumie aż o kilkunastu opcjach zakupu tego ubezpieczenia. Poza kilkoma wyjątkami – przede wszystkim tymi dla seniorów – w poszczególnych wariantach znajdujemy te same ryzyka ubezpieczeniowe, dostępne w różnych kompletacjach. Umowę zawiera się tu na rok i ulega ona automatycznemu przedłużaniu, może chronić do 80 roku życia. Ta sama Warta proponuje jeszcze produkt Ochrona, nabywany na minimum 5 lat, chroniący do wieku lat 70, o mniej rozbudowanym katalogu rozszerzeń.

Bardzo długo, bo aż do 99 roku życia, nasi bliscy mogą być chronieni w oferowanej przez Allianz polisie Plan pełnej ochrony będącej umową zawieraną na rok, zawierającej szereg typowych rozszerzeń dla głównego ubezpieczonego i pozostałych członków rodziny. Zupełnie inaczej przedstawia się oferowany przez to samo TU Plan na dziś i jutro. To umowa na minimum 10 lat, zawierająca nie tylko elementy ochronne, które będą działać aż do wieku 85 lat (umowa podstawowa nie ma limitu). W tej polisie mamy możliwość zainwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, przy zbudowaniu zróżnicowanego portfela. Na inwestycję pozwala też proponowana przez Generali polisa ProFamilia. Swoje pieniądze ulokujemy tu m.in. w obligacjach skarbu państwa, samorządów, akcjach czy listach zastawnych. Umowę podstawową zawiera się tu na czas nieokreślony, minimum rok. 

Ubezpieczenie rodzinne – Podsumowanie:

  • Polisa rodzinna pozwala w jednej głównej umowie z licznymi rozszerzeniami ubezpieczyć całą rodzinę;
  • Jest to rozwiązanie bez porównania bardziej ekonomiczne niż nabywanie odrębnych produktów dla poszczególnych osób;
  • Głównym ubezpieczonym jest zwykle główny żywiciel rodziny;
  • Choć konstrukcja takiego produktu może być różna, zakresy ochrony są podobne. Warto jednak porównywać szczegółowe warunki w OWU
  • Część polis rodzinnych pozwala na inwestowanie środków na przyszłość. 
Author

Jestem autorem i redaktorem tekstów o ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach zdrowotnych i majątkowych.

Napisz komentarz